bonus veren bahis siteleri
istanbul evden eve nakliyat green tour cappadocia
DOLAR

28,9554$% 0.01

EURO

31,3942% 0.1

ÇEYREK ALTIN

3.144,00%0,31

BİST100

8.087,24%0,76

BİTCOİN

1210969฿%0.36051

RİPPLE

17.91%-2.34013

a

Buca Belediye Meclisi 5 Temmuz Çarşamba günü Yarın Toplanıyor.

Buca Belediye Meclisi 5 Temmuz Çarşamba günü Yarın Toplanıyor.
Belediye Meclis Gündemi

1- Üzüm Kent İmar İnş. San. ve Tek. Hizmetler A.Ş.’nin dilekçesi ve ekinde sunulan yönetim kurulu kararı ile, “Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Kaynaklar 29 Ekim Mahallesi eski 1527 parsel yeni 52105 ada 65 parsel nolu 9.037,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Ticaret Mahkemesinin belirleyeceği bedel üzerinden sermayesinin %100’ü Belediyemize ait olan Üzüm Kent İmar İnş. San. Tek. Hizm. A.Ş’ye “İlçemizdeki çiftçiliğin özendirilmesi ve gelişmesi amacıyla kompos tesislerin kurulması, seracılık, yumurta tavukçuluğu ve diğer çiftçilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ayni Sermaye olarak tahsisi konusundaki talepleri üzerine 05.04.2023 tarih ve 2023/39 sayılı Meclis Kararı ile 52105 ada 65 parsel nolu taşınmazın söz konusu şirkete ayni sermaye olarak verilmesinin “Kabulüne” karar verilmiştir. Üzüm Kent İmar İnş. San. ve Tek. Hizmetler A.Ş.’nin dilekçe ile yukarıda ada, parsel ve yüzölçümü bilgileri verilen Belediyemiz taşınmazının, mülkiyetinin Üzüm Kent İmar ve İnş. San. Teknik Hizmetler A.Ş.’ye devir edilmek suretiyle Ayni Sermaye olarak konulması talep edildiğinden; 05.04.2023 tarih ve 2023/39 sayılı Meclis Kararının, Belediyemize ait 52105 ada 65 parsel nolu 9.037,82 m2’lik taşınmazın “intifa hakkı” suretiyle ayni sermayeye konu edilecek ise süresinin belirlenmek suretiyle, “TASHİH” edilmesini, Mülkiyetinin devri şeklinde ayni sermaye artışına konu edilecek ise anılan Meclis kararının bu yönde TASHİH edilmesi istemine dair önerge.

2- Buca İlçesi, Buca Koop Mahallesi, 205 Sokak, No:97 adresinde bulunan taşınmazın zemin üstü kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için 2020-2024 yıllarını kapsayan Buca Belediyesi VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması istemine dair önerge.

III- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İzmir İli, Buca İlçesi sınırları içinde yaklaşık 208 hektarlık alanda “Buca İlçesi Kentsel Yerleşik Alan 1. Etap Planlama Bölgesi”ne (Barış, Çamlık, Dicle, Laleli, Menderes, Şirinkapı, Ufuk, Yaylacık, Yiğitler Mahallesi) yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Hizmet Alım İşi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

2-  Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 203/47 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi incelenmiş olup;

İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Esnaf Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

Adalet ve Kalkınma Partili Komisyon Üyesi B***** K***** S****’in KABUL oyuna karşın, söz konusu sokağın yapılan yerinde inceleme sonucu ‘’Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları’’ tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, Diğer Komisyon Üyelerinin RED oylarıyla, Kuruçeşme Mahallesi, 203/47 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi önergesinin Hukuk Komisyonunca oy çokluğu ile REDDİNE dair rapor.

3- Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 50151 ada, 2 parsele ilişkin 694/38 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi incelenmiş olup;

İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Esnaf Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

Adalet ve Kalkınma Partili Komisyon Üyesi B***** K***** S****’in KABUL oyuna karşın, söz konusu sokağın yapılan yerinde inceleme sonucu ‘’Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları’’ tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, Diğer Komisyon Üyelerinin RED oylarıyla, Mustafa Kemal Mahallesi, 50151 ada, 2 parsele ilişkin 694/38 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi önergesinin Hukuk Komisyonunca oy çokluğu REDDİNE dair rapor.

4- 8192 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 1.956,48m²’lik hisse ile ilgili; anılan taşınmaz üzerinde inşa edilecek öğrenci yurdu için Tınaztepe Üniversitesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması; ayrıca Tınaztepe Üniversitesi’den ecrimisil ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarın alınmaması ve talep tarihinden itibaren Tınaztepe Üniversitesi’nden ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi talebinin de görüşülerek bir karar alınması istemi incelenmiş olup;

31.12.2021 tarih ve 131359 sayılı Başkanlık Olur’u ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi ile ilgili Rektörlükçe yapılan başvuruların “Hisse karşılığı ecrimisil alınması kaydıyla” kabul edildiği görülmüştür. Söz konusu Olur’un 5393 sayılı Belediye Kanununun Başkanın Görevleri başlıklı 38. maddesinin ‘’e) bendinde: Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.’’ ve ‘’p) bendinde: Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.’’ bendleri gereği verildiği komisyonumuzca görülmüştür. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görevleri başlıklı 18. maddesinin ‘’h) bendinde: Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.’’ bendinde sadece dava konusu alacaktan feragat edilmesi’’ Meclisin görevleri arasında tanımlanmıştır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin ‘’f) bendinde: Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.’’ Belediye Başkanının görevleri arasında tanımlanmıştır. Bu nedenle, söz konusu önerge de ecrimisil ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarın alınmaması ve talep tarihinden itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi hususundaki talebin yukarıdaki açıklamalar dayanağında Meclisimizin görevleri arasında yer almadığından; bu hususun anılan mevzuatlar kapsamında Başkanlık Makamınca değerlendirilmesine, ayrıca, 8192 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 1.956,48m²’lik hisse ile ilgili; anılan taşınmaz üzerinde inşa edilecek öğrenci yurdu için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması; talebinin Belediyemizin ve Kamunun menfaatleri göz önünde bulundurulmak kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ‘’e) bendi gereğiİmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

Belediyemizin ve Kamunun menfaatleri göz önünde bulundurularak anılan taşınmaz üzerinde inşa edilecek öğrenci yurdu için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması yerine; söz konusu hissenin satılmasının uygun olacağı değerlendirilerek talebin Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

5- Buca İlçesi, Çamlık Mahallesi, 38763 ada, 18 parsele ilişkin 843 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi incelenmiş olup;

İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Esnaf Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

Cumhuriyet Halk Partili Komisyon Üyesi T**** K*********’nun RED oyuna karşın, söz konusu sokağın yapılan yerinde inceleme sonucu ‘’Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları’’ tanımına uygun olduğu anlaşıldığından, Diğer Komisyon Üyelerinin KABUL oylarıyla, Çamlık Mahallesi, 38763 ada, 18 parsele ilişkin 843 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi önergesinin Hukuk Komisyonunca oy çokluğu ile KABULÜNE dair rapor.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait 42659 ada, 11 parsel, Blok Nizam 2 (iki) kat imar durumlu ve yapı kayıt belgeli taşınmaz malın, 7143 sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanununun 16. maddesi hükümleri gereğince satışının yapılması istemi incelenmiş olup;

İmar ve Bayındırlık, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi (tapuda Tınaztepe Mahallesi), 21N-IIb imar paftada, 50045, 5072 ve 5073 adanın ortasında kalan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı” kullanım kararında kalan kamuya terkli alanda yapılması önerilen 5.00 metre x 8.00 metre ebadında toplamda 40.00 m2 ’lik Trafo Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemi.

2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Belediye hizmetleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar esnasında uygulanacak esasların belirlenmesi için KVKK yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması istemi.

3- Daha yaşanabilir fiziki ve sosyal çevreyi sağlayabilmek amacıyla, İlçemiz sınırlarında yaklaşık 545 hektarlık alanda “Buca İlçesi Kentsel Yerleşik Alan 3. Etap Planlama Bölgesi”ne (Murathan, İzkent, Çağdaş, Cumhuriyet, Karanfil, Gaziler, Şirinkapı, Yaylacık, Adatepe, Aydoğdu Mahalleleri) yönelik İmar Planı Revizyonu önerisi hazırlanmış olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.