Buca Belediye Meclisi Yoğun Gündem İle Toplanıyor.

0
666

3 Eylül 2021 Buca Belediye Meclisin Gündemi

Önergenin İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarınca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

2- Buca İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, Şehit Nurettin Gök Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi incelenmiş olup;

Hukuk Komisyonunca oy çokluğu ile KABULÜNE dair rapor.

İmar ve Bayındırlık, Esnaf ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

3- İzmir İli, Buca İlçesi, Yaylacık Mahallesi (tapuda Kocatepe Mahallesi), 22N-IIId imar paftada, 8186 ada, 8327 ada ve 8246 adanın ortasında kalan kamuya terkli Park Alanında 6.00 m x 3.00 m ebadında Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemi incelenmiş olup;

Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin kamu yararı içermesi nedeniyle, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

4-  İzmir İli, Buca İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 22N-IIId imar paftada yer alan 39926 ada 24 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi sunulmuştur. Konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;

39926 ada 24 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Adalet ve Kalkınma Partisi Komisyon Üyelerinin KABUL oylarına karşın: 39926 adada bulunan parsel maliklerinin muvafakatının bulunmadığı, söz konusu plan değişikliği önerisinin parsel bazında yapıldığı ve parsel bazında plan değişikliği yapılmasının uygun olmadığı gerekçesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Komisyon Üyelerinin RED oylarıyla, söz konusu önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy çokluğu ile REDDİNE dair rapor.

5- İzmir İli, Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi,  20 N I A imar paftada yer alan, 181 ada 26 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi sunulmuş olup; konunun açıklığa kavuşturulması istemi incelenmiş olup;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21N-IVd imar paftada yer alan 180 ada 4 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği istemi.

2- İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi L18b-11c-1c pafta, 20405 ada, 1 parsel no.lu 372,14 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 109,62 m²’lik hissenin, diğer hissedar, Belediyemize ait 109,62m²’lik hissenin kendisine satılmasını talep etmiştir. 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınma istemi.

3- İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi L18b-11c-1c pafta, 20405 ada, 2 parsel no.lu 372,14 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 109,62 m²’lik hissenin, diğer hissedar, Belediyemize ait 109,62m²’lik hissenin kendisine satılmasını talep etmiştir. 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınma istemi.

4- Tamamı Belediyemize ait 39929 ada 23-24 parseller ve devamı için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılıp/yapılmaması hususunda 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemi.

5- 40435 ada 20 parsel üzerinde bulunan binada kanalizasyon taşkını, haşere ve koku problemleri oluştuğu ve bu sebepten binada ikamet edenlerin mağduriyet yaşadığı belirtilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan 40435 ada 12 parsel üzerinden gider yolu yapılarak 20 parsel üzerindeki bina giderlerinin alt kotta bulunan kanala aktarılması talep edilmektedir. Ayrıca yapılacak gider yolu için gerekli bütün masrafları ödemeyi kabul edildiği bildirilmektedir. Konu ile ilgili daha evvel 26.09.2019 tarih ve 45019 sayılı dilekçe verilmiş olup Meclise sunulmuştur. 01.11.2019 tarih ve 2019/124 sayılı Buca Belediyesi Meclis Kararında söz konusu talep reddedilmiştir. Ancak vatandaş sorunun giderek arttığından bahsederek talebini yinelemiştir. Geçit hakkı krokosine göre arsa üzerinde belirtilen hatlardan geçirilerek 12 nolu Belediyemize ait parsel üzerinden 9,32m² geçit hakkı talep edilmektedir. Bahse konu 40435 ada 12 ve 20 no.lu parsellerin irtifak hakkı tesisi işlemine ilişkin Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosunca düzenlenen krokinin kontrol edilerek uygun olup olmadığı hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş talep edilmiş, verilen cevabi yazıda Müdürlüklerince bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi hükümleri gereğince bir karar alınması istemi.

Gündem Buca Tüm Görüşlerinize Açıktır.