Buca Belediye Meclisi Yoğun Gündemle Toplanıyor

0
287

Buca Belediyesi Meclisi 04 Mart 2022 Saat 16:00 toplanıyor.

Gündemde Maddeler ise şu şekilde.

II- BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 41439 ada, 21 parsel nolu 359,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 356,00/359,00(356)m2’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Söz konusu 356m²lik Belediyemiz hissesinin satılıp satılmayacağı hususunun 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi gereği değerlendirilerek; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

2- İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi 7610 ada, 13 parsel nolu 185,00m² yüzölçümlü taşınmazın, 6/185(6,00)m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 6,00m²’lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

3- İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi 455 ada, 520 parsel nolu 239,32m² yüzölçümlü taşınmazın, 224/5983(8,96)m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 8,96m²’lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

4- Belediyemizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle çevre, sürdürülebilir kentsel kalkınma ve ilgili alanlarda işbirliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi gereği, Buca Belediyesinin ICLEI Avrupa-Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimlere üye olmasının kurumumuza işbirliklerini geliştirme konusunda önemli katkı sağlayacağından dolayı, üye olunması ve üyelik aidatının Belediyemiz Araştırma Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanması istemine dair önerge.

5- İzmir İli, Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi (tapuda Dumlupınar Mahallesi), 20N-Ia imar paftada, 181 ada 26 numaralı parsele ilişkin İmar Adası Düzenlemesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemine dair önerge.

6- İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin 18.11.2021 tarih ve 2020/1412 E.2021/1834 K. Sayısı ile alınan kararda; “… bu planın son hali 1/1000 ölçekli Buca 3.etap Genel Revizyon İmar Planı, Buca Belediyesi Encümeni’nin 21.07.2020 tarih ve 2020/1032 sayılı kararı ve bu karar ile onaylanan ve Koruma Kuruluna sunulan imar uygulaması yönünden anılan işlemlerin iptaline,…” denilmektedir. Bu nedenle; Müdürlüğümüzce söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği istemine dair önerge.

7- İzmir İli, Buca İlçesi, Göksu Mahallesi, 20M-IIa imar paftada, 7000 ada, 40821 ada, 40785 ada ve 40779 adanın ortasında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Otopark Alanı (O.P)” kullanım kararında kalan alanda yapılması önerilen 6.00 metre x 4.00 metre ebadında toplam 24.00 m2 ’lik Trafo Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ve Çamlıpınar Mahallesi, 21N-IVd imar paftada, 8403 ada ve 180 adanın ortasında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Otopark Alanı (P)” kullanım kararında kalan alanda yapılması önerilen 6.00 metre x 4.00 metre ebadında toplam 24.00 m2 ’lik Trafo Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemine dair önerge.

8- Kentsel Sit alanı sınırları içerisinde kalan “Dumlupınar Mahallesi 121 ve 83 sokakları kapsayan ve bu sokaklardan cephe alan yapılarda, Sokak Sağlıklaştırma Projesi yürütülmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile 08.11.2021 tarihinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” kapsamında mali destek sağlanmasına dair protokol imzalanmıştır. Projeye konu olan alanda Proje ve uygulama esnasında herhangi bir problemle karşılaşmamak için proje kapsamında değerlendirilen tüm yapıların mal sahiplerinin muvaffakatının alınmış olması ve ”Dumlupınar Mahallesi 121 ve 83 Sokak, Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hizmet Alım İşi ihalesi gerçekleştirilmesi istemine dair önerge.

9- Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler LTD. ŞTİ’ni kalkındırmak ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlamak amacıyla şirketin sermayesinin 7.500.000,00 TL nakit olarak arttırılması istemine dair önerge.

10– Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.’nin gelişen piyasa şartlarında şirketin iş alanlarının genişlemesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görev, yetki ve sorumluluklarında artış olması nedeniyle sermaye artırımı yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle; şirketin sermayesinin 7.500.000-TL nakit olarak arttırılmasını ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin yeniden düzenlenerek Buca Belediyesi adına tescil edilmesi istemine dair önerge.

11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) fıkrası gereği görüşülerek karara bağlanması istemine dair önerge.

12- “Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) fıkrası gereği görüşülerek karara bağlanması istemine dair önerge.

Gündem Buca Tüm Görüşlerinize Açıktır.