Buca Belediyesi Meclisi Toplanıyor

0
171

01 Aralık 2022 ayında Buca gündemi.

1- Buca İlçesi, Valirahmibey Mahallesi, 126/2 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19/f maddesi kapsamında zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemine dair önerge.

2- Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi 40547 ada, 1 parsel nolu 241,81m² yüzölçümlü taşınmazın, 9394/30794(73,77)m²’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 73,77m²’lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

3- Belediye Meclisimizin 04.02.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Kararı ile Belediye Hizmet Binamızın altında ve Vali Rahmi Bey Mahallesi 296 Sokak No:1/A adresindeki (290 m²) yüzölçümlü işyeri, Adalet Bakanlığı Buca Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na 2022 yılı için 1 (Bir) yıl süre ile tahsis edilmiş olup; T.C. ADALET BAKANLIĞI Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün yazısı ile; Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların iyileştirme çalışmaları kapsamında kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması ve her yönden sağlıklı bir şekilde tahliye sonrası hayatlarına devam edebilmeleri ve İşyurdu atölyelerinde kendi el emekleri ile ürettikleri ürünlerin halkımıza ulaşabilmesi için işbirliği protokolü çerçevesinde 2023 yılı için kullandırma imkanı verilmesi istemine dair önerge.

4- Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 41439 ada, 21 parsel no.lu 359,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 356,00/359,00(356)m²’lik hissemizin diğer hissedar, H***** Ö** isimli vatandaşa satılması talep edilmiş olup; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce yapılan incelemede söz konusu hissemiz ile ilgili aşağıda tablo olarak sunulan müracaatlar yapılmış;

Başvuru Tarih ve SayısıMeclis Kararı Tarih ve Sayısı
22.11.2016 – 2016/465904.01.2017 – 2017/3
18.07.2017 – 2017/331206.09.2017 – 2017/129
01.07.2021- 2021/5854403.09.2021 – 2021/116
25.01.2022 – 2021/1319501.04.2022 – 2022/61

Kararlarıyla satın alma talebinin Red edildiği görülmüştür. Söz konusu 356 m²lik Belediyemiz hissesinin satılıp satılmayacağı hususunun 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi gereği değerlendirilerek; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

5- Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında kalan tapunun Buca İlçesi, Ufuk Mahallesi, 28 sokak no. 3C ’deki yapının zemin üstü kamulaştırılması için 2020-2024 yıllarını kapsayan Buca Belediyesi VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması istemine dair önerge.

6- İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2021 tarih ve 13244 sayılı kararında özetle; “İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesinde yer alan ve tapunun 43 pafta, 432 ada 3 parsel ile 708 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, 2.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ile bu taşınmazın koruma alanında kalan 154 ada 5 parsel dışında kalan alanlarda imar planı doğrultusunda imar uygulaması yapılmasının 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceğine, tescilli taşınmazda ve koruma alanında; tescil taramasının ve koruma kararlarının işleneceği imar planı tadilatının Kurulumuza iletilmesine, bu plan tadilatının uygun bulunmasından önce mevcut imar planı doğrultusunda imar uygulaması yapılamayacağına karar verildi.” denilmektedir. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.10.2022 tarih ve 14775 sayılı kararında özetle; “İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesinde yer alan,43 pafta, 432 ada, 3 parsel ile 708 ada,1 parsel numarasında kayıtlı, 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ile bu taşınmazlara ilişkin korunma alanı kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tescilli 432 ada, 3 parsele ilişkin içerdiği kullanım ve yapılaşma koşulları itibariyle parsel bütünlüğünü bozduğu anlaşıldığından uygun olmadığına, tescilli 432 ada, 3 parsel ve 708 ada, 1 parsele ilişkin 27.09.2021 tarih ve 12773 sayılı kararda korunma alanının 154 ada, 5 parsel ile sınırlandırılmasına karar verildiğinden ve söz konusu parselin günümüzde kaydına rastlanmamakla birlikte demiryolu hattına ilişkin parsel olduğu hususu dikkate alınarak korunma alanı sınırının hattın iki parselin arasında kalan kısmını içerecek biçimde revize edildiği, 432 ada, 3 parselin parsel bütünlüğünü bozmayacak ve parselin doğusunda yer alan 465 sokağın devamlılığı da dikkate alınarak bu yöndeki terkleri devam ettirecek şekilde imar hattının düzenlendiği, parsele ilişkin işlev koşulunun parsel bütününde aynı olacak şekilde “resmi kurum” olarak revize edildiği, plan notlarına 09.11.2021 tarih ve 13020 sayılı Kurul kararı ile uygun bulunan restorasyon projesine de atıfta bulunularak parseldeki uygulamalara yönelik sürecin tanımlandığı yeterlilikte plan notlarının oluşturulduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yeniden hazırlanarak iletilmesine karar verildi.” denilmektedir. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2021 tarih ve 13244 sayılı Kararı ile 25.10.2022 tarih ve 14775 sayılı Kararı gereği; söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği istemine dair önerge.

III- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Tapu kaydında Kocatepe Mahallesi 53062 ada,1 parselde kayıtlı (Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin olduğu alan) 37620.83 m² yüzölçümlü taşınmazın 1016.63 m² hissesi Kurumumuza ait olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yapım Programı kapsamında 32 derslikli (yık/yap) okul binası yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talep edilmekte olup; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün imar durumu belgesinde, taşınmazın tamamı ”TEKNİK OKUL” alanında kalmaktadır. Bu nedenle, söz konusu taşınmazın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8. Maddesi hükmüne göre Maliye Hazinesine devredilerek, taşınmaz değeri kadar tutarın Belediyemize ait borçlardan düşürülmesi için 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden görüşülerek, karar alınması istemi incelenmiş olup;

Söz konusu taşınmazın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8. maddesinde belirtildiği üzere ” …..Bu İdarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir. ” hükmüne göre Maliye Hazinesine devredilerek, taşınmaz değeri kadar tutarın Belediyemize ait borçlardan düşürülmesi için 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, İmar ve Bayındırlık,  Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

2- Buca İlçesi, Yıldız Mahallesi, 220/10 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 19/f maddesi kapsamında zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi istemi incelenmiş olup;

İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Esnaf Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

Cumhuriyet Halk Partili Komisyon Üyesi Taner KAZANOĞLU’nun RED oyuna karşın, Söz konusu sokağın komisyonumuzca yapılan yerinde inceleme sonucu ‘’Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları’’ tanımına uygun olduğu anlaşıldığından, Diğer Komisyon Üyelerinin KABUL oylarıyla, Yıldız Mahallesi, 220/10 sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi kapsamında, zemin katta ticaret kullanımı için yol boyu ticaret teşekkül etmiş olarak belirlenmesi önergesinin Hukuk Komisyonunca oy çokluğu ile KABULÜNE dair rapor.

3- İzmir ili, Buca ilçe sınırları dâhilinde kalan ve tamamı İdaremize ait olan Tapunun 42725 Ada 7 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Yasa hükümlerine göre satılması ya da 2942 Sayılı Yasa kapsamında kullanılması (trampa) hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemi incelenmiş olup;

  Ada  ParselAlan (m²)    İmar Durumu  Bulunduğu Sokak ve Mahalle
427257226,00Blok 2 Kat205/31 Sokak No: 11 Kuruçeşme Mah.
4043512187,00Bitişik 2 Kat672/39 Sokak No: 9 İnönü Mah.

İzmir İli, Buca ilçe sınırları dâhilinde kalan ve tamamı İdaremize ait olan Tapunun 42725 Ada 7 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Yasa hükümlerine göre satılması ya da 2942 Sayılı Yasa kapsamında kullanılması (trampa) hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyelerinin RED oylarına karşın, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinin KABUL oylarıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy çokluğuyla KABULÜNE dair rapor.

Adalet ve Kalkınma Partili Komisyon Üyelerinin RED oylarına karşın, Cumhuriyet Halk Partili Komisyon Üyelerinin, İzmir İli, Buca ilçe sınırları dâhilinde kalan ve tamamı Belediyemize ait olan Tapunun 42725 Ada 7 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Yasa hükümlerine göre satılması ya da 2942 Sayılı Yasa kapsamında kullanılması (trampa) hususunu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince KABUL oylarıyla, önergenin Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oy çokluğuyla KABULÜNE dair rapor.

4- “Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili’ nin yazılı önergesi ile; Buca İlçesi Atatürk Mahallesi’ne yapılacak olan parka, tarihimize beyaz örtünün kar çiçekleri olarak geçen, donarak şehit olan 90 bin şehit askerimiz anısına, ‘’Sarıkamış Şehitleri Parkı’’ adının verilmesi istemi incelenmiş olup;

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yazısı ile, ‘’Atatürk Mahallesine yapılması planlanan park alanı olup? olmadığı, varsa yeri ve adres bilgileri istenmiş olup; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden gelen cevap yazısı ile, Atatürk Mahallesi 202/14 ile 202/28 Sk. kesişiminde bulunan yeşil alanda çalışma yapılacağı bildirilmiştir. İlgili müdürlükçe söz konusu alanda yapılacak park çalışmasının tamamlanmasına müteakip, ‘’Atatürk Mahallesi 202/14 ile 202/28 Sk. kesişiminde bulunan yeşil alana’’ ‘’Sarıkamış Şehitleri Parkı’’ isminin verilmesinin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sanat, Spor ile Kent Tarihi ve Turizmi Komisyonlarınca oy birliği ile KABULÜNE dair rapor.

5- 39929 Ada 30 Parsel içerisinde yer alan İdaremize ait 523,86m² hissenin diğer hissedar olan M******* T****’a satılması hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden bir karar alınması istemi incelenmiş olup;

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Komisyonumuzun 18.12.2020 tarihli kararı ile, ‘’Taşınmazların kat karşılığı sözleşme yapılarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı‘’ şeklinde ve 23.08.2021 tarihli kararı ile, ‘’ Taşınmazlardaki Belediyemiz hissesinin büyüklüğü dikkate alındığında, ilgili arsa sahibi ile Belediyemiz şirketleri tarafından inşaat sözleşmesi düzenlenerek inşaat yapılmasının Belediyemizin ve tabi kamunun menfaatlerine daha uygun olacağı tespit edildiği’’ şeklinde gerekçe ile önergelerin reddine karar verildiği, İşbu sebeple İdaremize ait 523,86m² hissenin diğer hissedar olan kişiye satılması hususunda komisyon kararımızı değiştirecek herhangi bir durum bulunmadığı, söz konusu inşaatın tamamlanıp, Belediyemizin daire ve/veya dükkan niteliğinde taşınmazlar elde etmesinin kamunun menfaatlerine uygun olacağı tespit edilmekle önergenin Hukuk Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

Satılması, kamu zararı yaratacağı kanaati oluştuğundan, Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Müdürlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi esnasında mevzuat ve görev kapsamı değişiklikleri nedeni ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı’nın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( m ) fıkrası gereği, görüşülerek karara bağlanması istemi.

V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Gündem Buca Tüm Görüşlerinize Açıktır.